Program

Fredag


17:30 – 18:00
Registrering och fika


18:00 – 20:00
En växande internationell rörelse för lokaldemokrati

Presentationer och samtal

Runt om i världen ser vi fler och fler rörelser blomma ut med lokalt förankrad deltagande demokrati som en viktig gemensam nämnare. Här får vi ta del av två spännande exempel från Italien och Kurdistan.


Decide la città – staden bestämmer – Neapel, Italien

Neapel i södra Italien är en av de städer i Europa där en radikal rörelse är på framväxt. En så kallad municipalistisk rörelse, som utgår från det lokala för att bygga demokrati underifrån utifrån människors behov och miljö. Under de senaste åren har en mängd husockupationer svept fram över staden och människor som blivit bostadslösa i krisen har fått tak över huvudet. I Neapel finns många självförvaltade allaktivitetshus och kulturhus. Det är platser som beror av många människors delaktighet och som fyller viktiga sociala basfunktioner. Platser som utgör en levande väv i staden.

[read more=Mer less=Mindre]

Nyligen har en plattform för rätten till staden uppkommit – ett projekt vid namn ”Massa Critica” (kritisk massa). Förra sommaren valdes den progressiva borgmästaren Luigi de Magistris för att sitta ytterligare en femårsperiod i kommunen. Ett tillägg i kommunallagen har införts som legitimerar ockupationer som kommer allmänheten till godo.

Massa Critica för en alltifrån bedjande dialog med borgmästaren och kommunen. Det är en plattform som bygger på lokala folkförsamlingar och tanken om ett agora populare. Men också med siktet på att skapa framtida institutioner som bygger på allmänningens principer och som kan ersätta ett föråldrat och demokratiskt urvattnat styre.

Julia Lindblom, aktivist verksam i Italien och Sverige, berättar om motståndet i Neapel. Om rörelseprojektet Massa Critica, om kampen i industriområdet Bagnoli – och hur det gick till när ett övergivet ungdomsfängelse förvandlades till ett blomstrande socialt center.

Fördjupning:
Scugnizzo Liberato – fängelset som bryter ner murar
https://tidningenbrand.se/2016/05/03/scugnizzo-liberato-fangelset-som-spranger-murar/
Naples rising: rebel youth movements buzz in the old city
https://roarmag.org/essays/naples-rising-rebel-youth-buzz-old-city/

[/read]


Självstyre och social revolution – Rojava, Kurdistan

I Rojava, västra Kurdistan, norra Syrien, pågår inget mindre än en social revolution och ett av världens mest progressiva samhällsbyggen. I skuggan av det blodiga inbördeskriget har kurderna, tillsammans med araber, assyrier och andra folkgrupper i området, upprättat ett multietniskt självstyre, en statslös demokrati. Utgångspunkten är principer om deltagande demokrati, jämlikhet mellan kvinnor och män, ett ekologiskt samhälle och rätten till lokalt självstyre, samlade i den politiska teorin demokratisk konfederalism.

[read more=Mer less=Mindre]

För att komma bort från den sekterism och nationalism som dominerar hela regionen har de, istället för att utropa en självständig kurdisk nationalstat, bildat en konfederation där självstyrande områden samverkar. Bakom detta finns en analys och omfattande kritik av såväl kapitalismen som det rådande systemet med nationalstater med följder som exploatering av jordens resurser, krig och konflikter, koloniala strukturer, socio-ekonomiska klyftor och ett patriarkalt samhälle där kvinnan är andra klassens medborgare.

Rojava styrs av folket genom en gräsrotspolitisk struktur bestående av hundratals kvarters-, stadsdels- och byråd. Råden är öppna för alla medborgares deltagande och alla viktiga positioner måste vara jämnt fördelade efter kön och etnicitet. För frågor som behöver lyftas och samordnas på högre nivå skickas delegater från de olika råden, men besluten tas alltid på gräsrotsnivå.

Sanna Ghotbi, aktivist och ledamot för Fi i kommunfullmäktige i Göteborg, har gått kandidatprogrammet i globala studier och skrev sin kandidatuppsats om hur kurdiska kvinnor återtar sin roll som medborgare i och med revolutionen i Rojava.

Fördjupning:
Folkets frihetskamp i Rojava behöver vårt stöd
http://www.etc.se/debatt/folkets-frihetskamp-i-rojava-behover-vart-stod
Power to the people: a Syrian experiment in democracy
https://www.ft.com/content/50102294-77fd-11e5-a95a-27d368e1ddf7

[/read]


Lördag


09:20 – 10:00
Registrering och fika


10:00 – 11:20
Framväxten av nya sociala rörelser och att vinna den lokal makten – Spanien

Presentation och samtal

Laura Roth och Marta Junqué delar med sig av värdefulla lärdomar av mobilisering för att vinna tillbaka staden. Detta är ett unikt tillfälle som inte bör missas för att inspireras och tillsammans utforska praktiker för samhällsförändring.

Laura och Marta, aktiva i medborgarplattformen Barcelona en Comú, tecknar den mäktiga historia som börjar med demonstrationer och torgockupationer 2011, då hundratusentals spanjorer reste sig mot växande sociala problem i kölvattnet av finanskris och bostadsbubbla.

[read more=Mer less=Mindre]

Från självorganisering på torgen gick resan, via kvartersorganisering och återkommande massdemonstrationer, vidare till uppbyggandet av lokala medborgarplattformar med det gemensamma målet att demokratisera institutionerna och föra över makt till invånarna. I maj 2015 vann dessa medborgarplattformar lokalvalen i städer som Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cadiz och A Coruña och tecknade därmed om hela den politiska kartan.

Fördjupning:

På de enorma protesterna på torgen 2011 möttes en mängd grupper, organisationer, rörelser och folk som aldrig förut deltagit i en politisk manifestation. De förenades i krav på “Democracia Real Ya!” – verklig demokrati nu – och mot åtstramningspolitiken med nedskärningar och mot korruption. Självorganisering, deltagardemokratiska arbetssätt och vardagsfrågor kännetecknade organiseringen som utvecklades och fortsatte från torgen till nätverk, kampanjer och kvartersorganisering. När den traditionella politiken inte gav med sig och mötte människors behov, bestämde de sig för att gå in maktens korridorer och ställa upp i lokalvalen. Men inte genom det vanliga sättet att göra politik – de skapade medborgarplattformar. De bjöd in till torgmöten där de ställde frågan om vad folk ville att programmet skulle innehålla och involverade människor i rörelsen. En enorm uppslutning gjorde att de på rekordsnabb tid vann valet i Barcelona och i många kommuner. Ada Colau, en av huvudorganisatörerna för antivräkningsrörelsen PAH valdes till borgmästare i Barcelona.

Dessa revolutionerande lokala folkliga resningar är en del av samma rörelse som Podemos, men som i internationell media överskuggats av de nationella centrala nyhetsbevakningarna.

Det som görs i Spanien inspirerar rörelser över hela världen som med spänning följer utvecklingen. Det är med stor glädje vi får den särskilda äran att välkomna personer som är aktiva, och svåra att få loss från deras dagliga kamper i att driva dessa banbrytande förändringar.

I dessa erfarenheter av mobilisering finns lärdomar som vi inte har råd att missa. Hoppingivande och inspiration för alla som kämpar för en jämlikare framtid i kontrast till konservativ högerpopulism.

[/read]


11:20 – 11:40
Paus med fika


11:40 – 12:50
Att föra över makten till invånarna – Barcelona en Comú

Presentation och samtal

Idag pågår på många håll i Spanien ett imponerande experimenterande av att steg för steg demokratisera demokratin. De förändrar ramarna för institutionerna efter principer av deltagande demokrati där förslagen formas av medborgarna och går vidare till beslutsfattande organ. Det drivs på genom ett stort antal lokala medborgarplattformar, som vunnit platser i kommunstyren, och sociala rörelser som verkar både utifrån och inifrån kommunfullmäktige i en växlande samverkan.

[read more=Mer less=Mindre]
Laura Roth och Marta Junqué berättar om medborgarplattformen Barcelona en Comús arbete för demokratisering genom att utveckla deltagardemokratiska processer, verktyg och mekanismer där invånare deltar både på medborgarmöten och online.

Det som tidigare varit visionära slagord, omsätts nu i praktiken i en omfattning som visar på det faktiskt genomförbara. I deras senaste process för att ta fram planer för staden deltog över 39 000 personer, över 15 000 deltog på möten, över 500 medborgarmöten, över 10 000 förslag och 72,2 % av förslagen godkändes i kommunfullmäktige. Vi får här möjlighet att ta del av deras banbrytande praktiker, lärdomar och utmaningar. Vad kan vi ta till oss av detta till Sverige?

[/read]


12:50 – 14:10
Lunch


14:10 – 15:40
Lokal organisering – när medborgarna tar tag i utvecklingen

Presentationer och samtal

Runt om i landet, på mindre orter i Norrland såväl som i förorter i storstäderna, går människor samman för att hitta lösningar på de problem de möter i sina områden och för att skapa de samhällen de vill ha. Här får vi ta del av erfarenheter och tankar från Sollefteå och Hammarkullen.


Folklig resning mot nedskärningar i vården – Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

I Sollefteå och Ådalen har en dynamisk och experimenterande social rörelse växt fram, med flera organisationer som verkar med olika metoder men mot ett gemensamt mål, att bevara och utveckla den lokala akutsjukvården. Detta är förmodligen den mest livfulla folkliga organiseringen i Sverige idag och vi är mycket glada att kunna välkomna aktiva i rörelsen hela vägen från Sollefteå.

[read more=Mer less=Mindre]
Hösten 2015 läckte information från det socialdemokratiskt styrda landstinget i Västernorrland om ett planerat dråpslag mot sjukhuset i Sollefteå. Trots politikernas tidigare vallöften om att akutsjukhuset inte skulle avvecklas föreslogs just det – en avveckling av akutkirurgi, ortopedi och BB.

Redan i oktober samma år visade medborgarna i Sollefteå, och det omkringliggande området Ådalen, sitt missnöje. I samband med Socialdemokraternas distriktskonferens samlades mellan 10 och 15 000 personer till demonstration mot nedskärningarna. Då började det också bli allt tydligare att just Socialdemokraterna var på väg att splittras utifrån geografisk tillhörighet.

Sedan dess har nya stora demonstrationer kompletterats med grävande medborgarjournalistik, oräkneliga möten för diskussion och folkbildning, liksom en ockupation av foajén på Sollefteå sjukhus som inleddes den 30 januari, dagen innan BB:s faktiska stängning, och fortfarande pågår snart tre månader senare.

En central aktör har länge varit föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus, bildad ur den idag nästan 14 000 personer stora facebookgrupp som varit något av ett centrum för rörelsen. Nils-Gunnar Molin och Kerstin Brandelius, föreningens ordförande respektive sekreterare, berättar här om rörelsens framväxt, utveckling och framtidsplaner.
[/read]


Kollektivt samhällsbygge – Vårt Hammarkullen

Vårt Hammarkullen är ett brett nätverk och forum som jobbar för en positiv utveckling av stadsdelen. De arbetar på ett dynamiskt sätt med att samverka lokalt och bygga en kultur av att arbeta tillsammans utifrån vad de som bor och verkar i området vill förändra utifrån sina olika resurser och kompetenser. Nätverket byggs upp av lokala föreningar, arbetsplatser, utbildningsinstitutioner, boende och verksamma i området. Några av de aktiva aktörerna är de lokala hyresgästföreningarna, fritidsgården Mixgården, Karnevalskommittén, Folkets Hus, Centrum för Urbana Studier, Lärandets torg, med fler. Deltagarna i forumet tar sin utgångspunkt i den faktiska situationen i området och tar sig an de problem de möter och vad de tillsammans kan göra åt det.

[read more=Mer less=Mindre]

I starten låg fokus på ökad trygghet i området genom att bland annat öka antalet mötesplatser och engagemang. De har bidragit till att flera unga fått arbete under sommaren, festivaler, ungdomsaktiviteter m.m. Under åren har forumet utvecklats till att utöver trygghetsfrågor lägga fokus på att bedriva stadsutvecklingsfrågor för att säkerställa möjligheterna till ett verkligt inflytande för hammarkulleborna i sin egen stadsdel.

De har på senaste tiden arbetat med hur de som invånare och civilsamhälle i stadsdelen ser på de stadsutvecklingsplaner som är på gång i området med byggande av nya bostäder och utveckling av torget. De har valt att själva bjuda in till workshops där invånare ger sina perspektiv på hur de vill utveckla området runt torget. Medan politiker och tjänstepersoner har blivit inbjudna att lyssna till de boende. De har vänt på det konventionella sättet att göra stadsplanering och tar initiativ till stadsplanering av och för boende. Vårt Hammarkullen är ett exempel att inspireras av när det gäller lokal organisering, kollektivt samhällsbygge och demokratisering underifrån.
[/read]


15:40 – 16:00
Paus med fika


16:00 – 16:40
Vägar och verktyg för demokratisering

Presentation och samtal

Hur står det till med demokratin i Sverige och vad kan göras här? Malin Widehammar, en av initiativtagarna och arrangör av konferensen, (aktiv i Demokratisk Omställning, Staden Vi Vill Ha, Tillsammans i Bergsjön och Hyresgästföreningen) gör en utblick över möjliga vägar, viktiga principer och verktyg för demokratisering. Hon går in på bland annat potentialen med deltagande budget, vikten av mekanismer för jämlikt deltagande, vikten av att lyfta konfliktlinjer och motstående intressen, påminner om vårt lokaldemokratiska historiska arv med sockenstämmor samt pekar på levande exempel på formande av närdemokratiska institutioner som Svågadalsnämnden och Kosternämnden.

[read more=Mer less=Mindre]

Malin lyfter och ger perspektiv på frågor som; Hur kan vi som rörelser ta initiativ till en verkligt demokratisk stadsplanering där inte ekonomiska intressen dikterar villkoren utan de boende? Hur får vi politik och förvaltning att förändra strukturer som verkar uppifrån-ner till att arbeta utifrån invånarnas formulerande av behov, problem, lösningar och prioriteringar bortom skendemokratiska medborgardialoger? Hur kan organisationer, grupper och nätverk i civilsamhället skapa egna fristående forum som utmanar och driver på för en demokratisering underifrån?

[/read]


16:40 – 17:30
Makt att förändra – ett samtal om mobilisering och att bygga demokrati underifrån

Diskussionsverkstad

Ett utforskande samtal om hur vi kan bli mer framgångsrika i vårt arbete med lokal organisering och mobilisering. Vart står vi nu och vilka erfarenheter och lärdomar kan vi ta med oss till våra olika sammanhang? Vad är våra reflektioner från dagens presentationer och samtal om hur får vi makt att förändra? Hur kan vi arbeta för att demokratisera hur beslut fattas så att de som berörs har möjlighet att påverka? Vi ställer oss också frågan om de sociala rörelserna i Sverige skulle kunna inspireras av de rörelser som kallar sig municipalistiska rörelser, som utgår från det lokala för att bygga demokrati underifrån utifrån människors behov och miljö. Vad behöver till för att vi ska bli redo?


17:30 – 17:50
Paus med fika


17:50 – 19:00
Fortsättning: Makt att förändra – ett samtal om mobilisering och att bygga demokrati underifrån

Diskussionsverkstad


19:00 – 22:00
Middag och socialt arrangemang


Söndag


09:30 – 10:00
Registrering och fika


10:00 – 11:40
Verktyg och strategier för social mobilisering – Spanien

Presentationer och samtal

Rörelser och medborgarplattformar i Spanien har varit framgångsrika på ett antal olika sätt i att mobilisera många människor och en effektiv organisering med deltagande metoder där många är involverade. I detta pass får vi chansen att gå in mer på djupet och konkret lära oss verktyg och strategier som de har använt och utvecklat från både sina egna och andras kamper. Några verktyg och arbetsområden som Laura och Marta från BeC delar med sig av samlade lärdomar är inom; kommunikation med användandet av sociala- och egna medier samt språk och uttryck som berör och engagerar, deltagande metoder och verktyg online och offline, lokala medborgarmöten (neighbourhood assemblies), tematiska kampanjer, samlande av signaturer, ta fram program genom “crowdsourcing”, samarbetsverktyg m.m.

Detta är en möjlighet att lära oss om användbara verktyg för vår egen organisering och utbyta erfarenheter som del i ett internationellt kompetens- och nätverksbyggande.


11:40 – 12:00
Paus och fika


12:00 – 12:30
Att ta politiken tillbaka till människors vardag

Presentation

Erik Person, Allt åt alla Umeå, om politik för folkrörelser och demokrati som folkmakt.


12:30 – 13:00
Samtal om erfarenheter, praktiker och samverkan

Diskussionsverkstad

Konferensdeltagarna och inbjudna aktivister från progressiva och radikala rörelser som arbetar med frågor som feminism, antirasism, asylrätt, miljö-, bostads- och välfärdsfrågor möts i ett samtal runt frågorna: Hur kan vi som rörelser använda oss av deltagande demokrati och lokal organisering? Vad kan vi ta med oss från erfarenheterna som har lyfts på konferensen från Barcelona, Sollefteå och andra platser? Hur kan vi som aktiva i olika rörelser, organisationer, grupper och nätverk utveckla våra praktiker och stötta varandra för större genomslagskraft?


13:00 – 14:20
Lunch


14:20 – 15:30
Fortsättning: Samtal om erfarenheter, praktiker och samverkan

Diskussionsverkstad


Översikt


Fredag


17:30 – 18:00 Registrering och fika

18:00 – 20:00 En växande internationell rörelse för lokaldemokrati
Presentationer och samtal

– Decide la città – staden bestämmer – Neapel, Italien
– Självstyre och social revolution – Rojava, Kurdistan


Lördag


9:20 – 10:00 Registrering och fika

10:00 – 11:20 Framväxten av nya sociala rörelser och att vinna den lokal makten – Spanien
                   Presentation och samtal

11:20 – 11:40 Paus med fika

11:40 – 12:50 Att föra över makten till invånarna – Barcelona en Comú
                   Presentation och samtal

12:50 – 14:10 Lunch

14:10 – 15:40 Lokal organisering – när medborgarna tar tag i utvecklingen
                   Presentationer och samtal

Folklig resning mot nedskärningar i vården – Sollefteå Framtidens Akutsjukhus
– Kollektivt samhällsbygge – Vårt Hammarkullen

15:40 – 16:00 Paus med fika

16:00 – 16:40 Vägar och verktyg för demokratisering
                   Presentation och samtal

16:40 – 17:30 Makt att förändra – ett samtal om mobilisering och municipalism
                   Diskussionsverkstad

17:30 – 17:50 Paus med fika

17:50 – 19:00 Fortsättning: Makt att förändra – ett samtal om mobilisering och municipalism
                     Diskussionsverkstad

19:00 – 22:00 Middag och socialt arrangemang


Söndag


9:30 – 10:00 Registrering och fika

10:00 – 11:40 Verktyg och strategier för social mobilisering – Spanien
                   Presentation och samtal

11:40 – 12:00 Paus och fika

12:00 – 12:30 Att ta politiken tillbaka till människors vardag
                   Presentation

12:30 – 13:00 Samtal om erfarenheter, praktiker och samverkan
                   Diskussionsverkstad

13:00 – 14:20 Lunch

14:20 – 15:30 Fortsättning: Samtal om erfarenheter, praktiker och samverkan
                   Diskussionsverkstad